MAZOWSZE POGOŃ W CZASIE

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”)

"MAZOWSZE: POGOŃ W CZASIE"

WAŻNE! PRZECZYTAJ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED KONTYNUOWANIEM INSTALACJI PROGRAMU.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("EULA") jest prawnym porozumieniem pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną) i działającą na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych firmą NITREAL S.C. dla produktu "MAZOWSZE: POGOŃ W CZASIE", który może obejmować związane z nim elementy oprogramowania, nośniki, materiały drukowane oraz "online" lub elektroniczną dokumentację ("OPROGRAMOWANIE"). Poprzez instalację, kopiowanie lub inne korzystanie z OPROGRAMOWANIA, licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA stanowi całość porozumienia dotyczącego OPROGRAMOWANIA między tobą ("LICENCJOBIORA”) a NITREAL S.C., ("LICENCJODAWCA"), i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia stron. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej umowy licencyjnej, nie należy instalować ani używać OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe prawa autorskiego, jak również przez inne prawa własności intelektualnej i traktaty międzynarodowe. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane.
1. UDZIELENIE LICENCJI.
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane w następujący sposób:
(A) Instalacja i Sposób Użycia.
NITREAL S.C. daje Ci prawo do instalowania i używania kopii OPROGRAMOWANIA na komputerze z ważną licencjonowaną kopią systemu operacyjnego dla którego OPROGRAMOWANIE zostało zaprojektowane [np. Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows ME, Windows Vista, Windows 7].
(B) Kopie Zapasowe.
Możesz wykonywać kopie OPROGRAMOWANIA do celów tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych.
2. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.
(A) Prawa Autorskie.
Nie wolno usuwać lub zmieniać informacji o prawach autorskich na wszelkich kopiach OPROGRAMOWANIA.
(B) Dystrybucja.
Możesz legalnie dystrybuować kopie OPROGRAMOWANIA osobom trzecim w sposób bezpłatny. Pod żadnym pozorem OPROGRAMOWANIE nie może być sprzedawane osobom trzecim.
(C) Zakaz odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i demontażu.
Nie można odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz demontować OPROGRAMOWANIA.
(D) Wsparcie Techniczne.
NITREAL S.C. może dostarczać użytkownikowi usługi wsparcia technicznego związanego z OPROGRAMOWANIEM ("Wsparcie Techniczne"). Każde dodatkowe elementy oprogramowania dostarczone w ramach Wsparcia Technicznego uznaje się za część OPROGRAMOWANIA i podlegają one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
(F) Zgodność z Obowiązującym Prawem.
Licencjobiorca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z OPROGRAMOWANIA.
3. ZGODA NA PRZESYŁANIE DANYCH
Licencjobiorca wyraża zgodę na przesyłanie danych o postępie w grze przez OPROGRAMOWANIE.
4. ZAKOŃCZENIE
Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, NITREAL S.C. może wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ ("EULA”), jeśli Licencjobiorca nie wywiąże się z warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. W takim przypadku należy zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA będące w posiadaniu Licencjobiorcy.
5. COPYRIGHT
Wszystkie tytuły, w tym między innymi prawa autorskie, dotyczące OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego kopie są własnością NITREAL S.C. lub jej dostawców. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do treści, które mogą być dostępne poprzez korzystanie z OPROGRAMOWANIA są własnością ich właścicieli treści i mogą podlegać ochronie z tytułu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i traktatów międzynarodowych. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie przyznaje Licencjobiorcy żadnych praw do tych treści. Wszystkie prawa nieprzekazane przez NITREAL S.C. są zastrzeżone przez NITREAL S.C.
6. BRAK GWARANCJI
NITREAL S.C. nie udziela jakichkolwiek gwarancji na OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym, ale nie tylko, do gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. NITREAL S.C. nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, łączy i innych elementów zawartych w OPROGRAMOWANIU. NITREAL S.C. nie udziela żadnych gwarancji poszanowania szkód, które mogą być spowodowane transmisją wirusa komputerowego, robaka, bomby czasowej, bomby logicznej, lub innego tego typu programu komputerowego. NITREAL S.C. wyraźnie nie udziela jakichkolwiek gwarancji uprawnionym użytkownikom lub osobom trzecim.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W żadnym wypadku NITREAL SC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie tylko, utraty zysków, przerwania działalności, utraty informacji) wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania przez autoryzowanych użytkowników z OPROGRAMOWANIA, nawet jeśli NITREAL S.C. został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku NITREAL S.C. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub za pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe (w tym utracone zyski), lub inne straty wynikające z kontraktu, deliktu lub w inny sposób. NITREAL S.C. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści OPROGRAMOWANIA lub jego części, w tym między innymi: błędów lub braków zawartych w OPROGRAMOWANIU, pomówienia, naruszenia praw do wizerunku, prywatności, praw do znaków towarowych, przerwy w działalności, uszkodzenia ciała, utraty prywatności, prawa moralnego lub ujawnienia poufnych informacji.

Podziel sięYouTube